понеділок, 24 жовтня 2016 р.

Пріоритетні напрями роботи циклічної комісії вчителів початкових класів на 2016-2017 н.р

Пріоритетні напрями роботи циклічної комісії вчителів початкових класів
на 2016-2017 н.р
ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 • Забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей, приділяти серйозну увагу інтелектуальному, моральному і фізичному розвитку учня.


 • Вчити учнів берегти своє здоровя. Розвивати потреби у здоровому способі життя, фізичному та психологічному загартуванні.


 • Методичну роботу спрямувати на методологічну переорієнтацію навчання, на розвиток особистості учня, на варіативність організації навчально-виховного процесу, уміння вибору інтерактивних технологій.


 • Зосередити увагу на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв'язувати задачі.


 • Впроваджувати інноваційні технології в практичну роботу.


 • Зосередити увагу на практичній спрямованості уроків, впровадженні прийомів диференційованого навчання, сучасних форм групової роботи.


 • Реалізувати вимоги державних стандартів початкової освіти щодо результативності навчання.


 • Формувати в учнів навички самостійної роботи


 • Зосередити увагу на каліграфії та культурі ведення учнівських зошитів.


 • Формувати в школярів науковий світогляд, розуміння людської свідомості й моралі, озброювати їх знаннями закономірностей розвитку природи і суспільства.


 • Набувати знання про природу, екологічну культуру, свій рідний край, бережливе ставлення до всього живого, що оточує нас.


 • Учити розуміти і цінувати твори мистецтва, пам'ятки історії, красу і багатство природи рідного краю.

 Удосконалювати роботу з творчо обдарованими дітьми.

§       Оволодіти нетрадиційними формами проведення уроку, застосовуючи інтерактивні технології.


АНАЛІЗ РОБОТИ ЦИКЛІЧНОЇ КОМІСІЇ  ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗА 2015-2016 Н. Р.

Аналіз   роботи   циклічної комісії  вчителів   початкових   класів  за   минулий   рік   показав,   що   підвищився   науково-теоретичний   та   методичний  рівень   викладання   предметів,   посилилась   увага   до   виховної   та   розвивальної функції  навчання,  до  пошуку    ефективних  форм  і  методів.
         В  2015 - 2016 навчальному році методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання й виховання учнів. З урахуванням рівня організації  навчально – виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени циклічної комісії, реалізовували  обласний  науково - методичний проект «Освітні стратегії  соціалізації  особистості громадянського суспільства»  (І етап-підготовчий) та проблему циклічної комісії вчителів початкових класів: «Соціалізація молодшого школяра через впровадження інноваційних педагогічних технологій в світі вимог Державного стандарту», що активізує діяльність кожного вчителя, сприяє зростанню професійної майстерності та мобілізацію зусиль на пошуки раціональних форм і методів навчання учнів.
Організація навчання у школі І ступеня  здійснюється згідно робочого навчального плану складеного за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток №2).
За рахунок годин варіативної частини навчального плану, з метою розвитку в дітей високих естетичних ідеалів, формування потреб і здібностей до творчої самореалізації у процесі художнього осмислення світу в 1-4 класах  було введено по 1 годині образотворчого мистецтва.
При складанні календарно-тематичного планування вчителі користуються програмами для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання 1-4 клас, затверджені Міністерством освіти і науки , молоді та спорту України (наказ Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 року №1050), зі змінами.
Ведення класного журналу здійснюється згідно  «Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» наказ Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2015 року № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 квітня 2015 р. за № 472/26917  та методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів ЗНЗ подані в Листі МОН України від 21.09.2015 р. № 2/2 -14-1907-15.
Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів здійснюється згідно листа МОН України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Для успішної організації навчально-виховного процесу вчителі початкових класів поповнюють свої кабінети демонстраційним матеріалом, розробляють  презентації до уроків, використовують посібники для вчителів з усіх предметів.
Для забезпечення якісного впровадження нового Державного стандарту в 1-4-х класах  адміністрацією школи проводиться цілеспрямована робота щодо створення відповідних умов для учасників навчально-виховного процесу.
Виходячи з цього  циклічна комісія   вчителів початкових класів виконувала  ряд  завдань:
 • Активізація  механізмів  соціалізації  та   адаптації,  формування     позитивного     образу-Я,   залучення    до  системи   діяльності, що стимулює розвиток громадянської активності та зростання  рівня життєвої компетентності  учнів;
 •  Створення    «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій  учнів;
 •  Використання        інноваційних     технологій     навчання     з    метою   стимулювання       самоосвіти,    самовдосконалення        та  посилення   соціальної компетентності  учнів;
 • Впровадження інформаційних технологій, активізація дослідницької   діяльності школярів;
 • Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я учня,    запровадження  здоров’язберігаючих  технологій освітнього процесу;
 • Впровадження в навчально-виховний процес нового Державного стандарту початкової загальної освіти;
 • Урізноманітнення форм організації навчальної діяльності;
 • Використання активних методів і заходів навчання для розвитку креативного, критичного мислення учнів;
 •   Взаємодія між дошкільним і загальноосвітнім навчальним закладом;
 •  Організація роботи з батьками, сприяння гуманізації стосунків у класі, підвищення соціального статусу дитини;
 •  Поглиблення та застосування новітніх оздоровчих технології, сучасних інтерактивних методів навчання та виховання підростаючого покоління;
 •   Продовжувати роботу над формуванням в учнів  єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо ведення   учнівських зошитів;
 • Надавати методичну допомогу вчителям, які її   потребують
    Над цими проблемами працювали  вчителі початкових класів Цехмістро О.М., Вороніна Т.І., Акалупіна Т.А., Гордієнко А.В. та вихователі групи продовженого дня Сафонова О.О. та Змунчило О.М.  
         Діагностичне дослідження показало, що вчителі творчо працюють над проблемними питаннями, застосовуючи інформаційні технології, інтерактивні методи, методи особистіснозорієнтованого навчання і виховання. Кожен учитель має певні напрацювання з проблемних питань: розробки уроків, виховних заходів, дидактичний, наочний матеріал, проекти, тести, збірки завдань, методичні рекомендації. Аналізуючи участь учителів у педрадах, педагогічних читаннях, семінарах, конкурсах з’ясували, що педагоги дають цікаві відкриті уроки, провадять предметні тижні у початковій школі, майстер-класи, практикуми, обмінюються досвідом роботи.
Удосконалення професійної майстерності вчителів
Кожен учитель початкової школи систематично працює над удосконаленням свого фахового рівня, над підвищенням свого інтелекту, розумового розвитку, над розширенням кругозору, прагне до оволодіння сучасними методиками викладання та виховання підростаючого покоління.
Учителі початкової школи систематично знайомилися з новинками методичної літератури, постійно знайомляться і творчо використовують матеріали фахових журналів, газет «Освіта», «Освіта України», «Джерело», «Розкажіть онуку», «Позакласний час», «Бібліотека вчителя початкових класів», «Інформаційний збірник  МОН України», «Все для вчителя», актуальні статті із журналів «Пост методика» та «Початкова школа».
З метою  розвитку творчості вчителя та підвищення якості знань учнів було проведено предметні тижні, відкриті уроки , фрагменти уроків та виховні заходи.
Тиждень математики
 (учитель Гордієнко А.В. )
Під час предметного тижня проведено:
-         відкриття тижня «Математика – цариця  наук»;
-         математична гра «Хрестики - нулики»;
-         конкурс « Найкращий зошит з математики»;
-         виставка малюнків із цифр;
-         перегляд мультфільму « В країні не вивчених уроків»
-         конкурс « Математичні ребуси»;
-         відкритий урок з математики « Математична казка» ;
-         конкурс малюнків і аплікацій « Геометрія навколо нас»
-         підведення підсумків тижня математики, нагородження.
Тиждень « Я у світі» 
(учитель Акалупіна  Т.А.)
 Під час предметного тижня проведено:
-         відкриття тижня « Я – сім’я -  школа – рідний край – Україна – світ »;
-         гра « Додай чарівне слово »;
-         складання словничка культурної людини;
-         день відкритих дверей «Гостинно запрошуємо на урок з предмету
« Я  у світі»;
-         «Школа добродіїв» день добрих справ  та чарівних компліментів;
-         віртуальна подорож « Неповторні куточки України»;
-         закриття предметного тижня :  Пізнавально – розважальна програма « Чарівні ключі успіху». Нагородження.
Тиждень української мови
(учитель Цехмістро О.М.)
Під час проведення предметного тижня проведено:
-         відкриття тижня української мови « Рідне слово  - диво калинове»
-         мовні ігри «Веселкова моя мова».
-         «Мовленнєвий етикет української дитини». Заняття з етики мовленнєвого спілкування.
-         день відкритих дверей «Гостинно запрошуємо на урок українського  читання».
-         гра «Подорож океаном рідної  мови»
-         закриття  тижня  початкової школи. Нагородження переможців.

Тиждень природознавства 
(учитель Вороніна Т.І.)
 Під час предметного тижня проведено:
-         відкриття тижня «Ми всі господарі природи, тож  збережемо її вроду»;
-         вікторина «Стежками царства живої природи»;
-         хвилинка знавців природи « У світі цікавого»
-         вікторина « У грибному царстві»
-         конкурс на кращий малюнок про природу;
-         день відкритих дверей « Гостинно запрошуємо на урок природознавства»;
-         підсумки проведення  тижня .
Підвищення кваліфікації, педагогічної майстерності кадрів.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Перспективного плану курсової перепідготовки управління освіти.
У 2015-2016 навчальному році атестувалася Вороніна Т.І. на встановлення І кваліфікаційної категорії.
Пройшли курси підвищення кваліфікації:
П.І.Б.вчителя
Тема курсової перепідготовки
Термін проходження
1
Гордієнко Анна Василівна
Веб – 2.0
29.02.2016 – 25.03.2016 
Проведення відкритих уроків:
       Кожним учителем початкових класів протягом навчального року були проведені відкриті уроки під час яких учителі школи показали свою майстерність, з них:
-         за традиційною схемою – Гордієнко А.В.- урок математики -  1 клас.
-         з технологій – Цехмістро О.М. – урок української мови, 2 клас;
-         Вороніна Т.І. – урок природознавства, 3 клас.
-         нестандартні уроки – Акалупіна Т.А.  -  урок «Я  у світі», 4 клас.
Дані уроки було проведено в рамках предметних тижнів.
Відвідуючи уроки колег учителі мали змогу краще познайомитися і перейняти досвід використання форм, методів, технологій у роботі вчителя початкових класів. Під час проведення відкритих уроків та позакласні заходів, учителі виносили на суд колег свій досвід, свою концепцію, авторську майстерність, ділилися досвідом роботи по проблемах. Така форма роботи дає педагогам можливість апробації нових педагогічних технологій, нових форм організації шкільного уроку та позакласної роботи, які вони використовують у своїй педагогічній праці.
У кінці проведених уроків учитель проводив самоаналіз уроку, а запрошені  вчителі оцінювали діяльність своїх колег. Така оцінка сприяла не тільки визначенню рейтингу серед вчителів початкових класів, а найголовніше те, що вона допомогла вчителям переоцінити насамперед свою професійну діяльність, побачити свої недоліки та переваги.
Відкриті уроки та виховні заходи продемонстрували високий рівень роботи вчителів, були проведені на високому науково-методичному рівні. Матеріали узагальненні аналізом на засідання циклічної комісії учителів початкових класів та передані до шкільного методичного кабінету.
Організація роботи з обдарованими учнями:
Вчителі початкових класів досить відповідально відносять до підготовки талановитих та здібних дітей до участі у конкурсах, олімпіадах та змаганнях,  тому навчання й виховання обдарованих школярів здійснюють з опорою на дидактичні принципи:
·                     індивідуалізації та диференціації навчання;
·                     довіри і підтримки;
·                     залучення обдарованих учнів до участі в житті школи.
Виходячи з цих принципів визначили таку структуру роботи з обдарованими дітьми:
1) Робота з дітьми:
·                     виявлення і діагностика;
·                     оновлення банку даних дитячих досягнень;
·                     складання індивідуальної програми супроводу.
2) Робота з батьками:
·                     проведення діагностичних заходів;
·                     психологічний супровід обдарованої дитини;
·                     створення умов для сумісної практичної діяльності обдарованої дитини і батьків.
3) Робота з учителями:
·                     спільна участь в олімпіадах, творчих конкурсах.
4) Робота з психологом:
·                     аналітична корекція результатів розвитку учнів на основі вивчення рівня інтелектуального розвитку та коефіцієнта самореалізації, тестування, робота з учителями по врахуванню результатів психологічних досліджень в їх подальшій роботі.
Під час навчальної та виховної діяльності використовуються  такі прийоми роботи з обдарованими дітьми:
1) творчі, тематичні, індивідуальні завдання, спрямовані на розширення та поглиблення знань;
2) проблемно-ситуативні завдання;
3) заняття за індивідуальними планами.
В 3 та 4 класах були  проведені олімпіади з математики, української мови. Адже олімпіади допомагають учням пізнати себе, дають можливість у більшій мірі ствердитися у власних очах та серед оточуючих. Олімпіади служать розвитку творчої ініціативи дитини. Переможцями І етапу шкільної олімпіади стали учні які  прийняли участь у ІІ етапі олімпіад:
-         з української мови  Мацан Олександра (3 кл.), Семакіна Вероніка (4 клас);
-         з математики Голосний Дмитро (3 кл.), Жур Андрій (4 клас).
Уже традиційно учні початкових класів беруть активну участь в інтерактивних конкурсах:
№ з/п
Назва інтерактивного конкурсу
Кількість учасників
Кількість переможців
1
Соняшник
4
Диплом ІІ ступеню – 1 чол. (Проскура В. – 1 кл.,), сертифікат учасника – 3 чол.
2
Патріот
4
«Добрий» сертифікат – 1 чол. (Чорноморець А. – 2 кл.), учасники – 3 чол.
3
Кенгуру
4
«Добрий результат» - 1 чол. (Єрємєєва К. – 3 кл.), учасники – 3 чол.
4
Гринвіч
4
Учаснки – 4 чол.
5
Геліантус
4
Диплом ІІ ступеню – 3 чол. (Гордієнко А. – 1 кл., Сверида Т. – 2 кл., Давидова С. – 3 кл.), учасники – 1 чол.
6
Колосок
4
«Золотий колосок» - 3 чол. (Єрємєєва Д. – 1 кл., Вітренко Д. – 2 кл., Жур А. – 4 кл.), «Срібний колосок» - 1 чол. (Голосний Д. - 3 кл. )
Інноваційна та дослідницька діяльність вчителів:
Вчителі початкових класів працювали над підвищенням науково-теоретичного рівня викладання навчальних предметів, впровадженням інноваційних технологій в практичну роботу, оволодінням нетрадиційними формами проведення уроку, застосовуючи інтерактивні технології. Зосереджували  увагу на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв’язувати задачі.
Робота над проблемою:
-         Цехмістро О.М. – «Згуртування дитячого колективу, розкриття творчих здібностей кожної дитини»;
-         Вороніна Т.І. – «Формування товариських відносин на основі розвитку інтересу учнів до виконання колективних справ»;
-         Гордієнко А.В. – «Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості»;
-         Акалупіна Т.А.  – «Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей на уроках у початковій школі»;
-         Змунчило О.М. – «Роль гри у підвищенні пізнавальної активності молодших школярів»;
-         Сафонова О.О. - «Громадянське виховання учнів початкових класів».
Учителі школи йдуть в ногу з часом, широко впроваджують у практику роботи інноваційні технології. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше педагогів школи. Вісі учителі початкової школи володіють навичка ми ІКТ та пройшли курси:
-                                 Web 2.0. – Вороніна Т.І., Цехмістро О.М., Гордієнко А.В., Сафонова О.О.; 
-                                 Основи ІКТ в освіті - Вороніна Т.І.;
-                                 Intel  «Навчання для майбутнього» - Вороніна Т.І., Цехмістро О.М., Акалупіна Т.А.
Впровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання:
Назва інновації
З якого року впроваджено
Короткий зміст
1
Інформаційні технології на електронних носіях
з 2007
Дана технологія підтримує мету інформатизації освіти: забезпечення доступності знань, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, дозволяє уникнути одноманітності уроків
2
Проектна технологія
з 2005
Через проектну  діяльність учні розвивають пізнавальні навички, формується уміння самостійного конструювання знань, розвивається особистість
3
Інтерактивні  технології
з 2005
Навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається
4
Система освіти
« Довкілля»
Автор: Ільченко В.

з 2004
Система освіти «Довкілля» формує цілісну свідомість людини, яка здатна брати відповідальність за своє майбутнє та майбутнє рідної землі, народу;виховує ціннісне ставлення дитини до себе, до світу, що ґрунтується на почутті любові до навколишньої дійсності, «совісті» - намагаючись почути вість від кожної живої істоти, зрозуміти її, щоб жити у злагоді із собою, природою. Програма та уроки «Довкілля» - створюють дидактичні умови, необхідні для формування в учнів технологізації знань, продуктивної освіти. До таких умов належать: наявність в змісті «Довкілля» знань про закономірність природи і системи методів, яка випливає із органічних потреб дитини.
Система навчально – методичного забезпечення реалізації освітньої програми формується на основі принципу сутнісної інтеграції змісту природничо – наукової освіти.
5
Технологія навчання молодших школярів уміння вчитися.
Автор:
Плюхіна Н.
з 2004
Першочерговим завданням учителя початкової школи є навчання учнів уміння вчитися. Загальнонавчальні вміння за своїми функціями можна розподілити на дві групи. До першої входять уміння, які є компонентами навчальної діяльності. Це, зокрема, вміння визначати мету, навчальне завдання, виконувати його, контролювати, корегувати, оцінювати свою діяльність та її результат.
Друга група – це вміння читати, писати, рахувати, виконувати логічні операції, працювати з підручником.
Від цих умінь залежить ефективність навчальної діяльності школярів.
6
Диференційований підхід в межах одного класу.
Автор:
Логачевська С.П.
з 2004
Диференційоване навчання стає ефективним, якщо вчитель знає індивідуальні відмінності в розвитку мислення учнів, темпі письма, читання, оперативно враховує готовність дитини до вивчення нового матеріалу, забезпечує для кожного учня оптимальний характер пізнавальної діяльності на всіх етапах навчальної роботи.
Вся діяльність класовода підпорядковується меті: кожен школяр повинен дістати таке навантаження, яке відповідає його можливостям і забезпечує перспективи  його розвитку.
7
Диференційоване навчання (оцінювання) на уроках зарубіжної літератури
з 2006
Навчання та оцінювання навчання кожного учня відповідно до його можливостей та здібностей пристосування навчання до особливостей різних груп учнів
8
Індивідуальна та розвиваюча технологія
з 2004
Навчання дітей самостійно готуватись та проводити вступну частину уроку
9
Групові технології
з 2006
Технологія потребує тимчасового поділу класу для колективного розв’язування конкретних задач; забезпечує облік індивідуальних здібностей учнів, відкриває широкі можливості для кооперування, для виникнення колективної пізнавальної діяльності.
10
Інтерактивне навчання.
Автори:
Пометун О., Пироженко Л.
з 2008
Навчальний процес відбувається за умов постійної активності взаємодії всіх учнів. Це співпраця, співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання  в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Дана технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем.
11
Технології ІКТ
з 2004
Забезпечення і використання на уроках комп’ютерних комунікацій
         Вчителі   початкових   класів  протягом року  формували культуру   писемного   мовлення,   проводили   систематичну   роботу   з   вивчення орфографії,  розвивали  практичні  навички  побудови  синтаксичних  конструкцій, стежили  за  охайністю  зошитів  учнів,  вимагали  від  учнів  уважно  ставитися  до оформлення   письмових   робіт.  
Виправдали себе такі види діяльності  як індивідуальна та групова робота, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в школярів мотивації навчання, використання дидактичних ігор на уроках, ознайомлення вчителів із досягненнями психолого - педагогічної науки.      У своїй роботі вони впроваджували інноваційні технології.
На   уроках   української   мови   вчителі   застосовували   всі   види мовленнєвої  діяльності:  аудіативні  вміння,  говоріння,  читання  і  письмо. Все   це   забезпечувало   вміння   усної   й   писемної   мовленнєвої   діяльності,  спрямовувало   на   розвиток   умінь   слухати   й   розуміти   сприйняте   на   слух,   уміння говорити,  спілкуватися,  а  також  уміння  читати  й  писати.
Виховання   поваги   й   любові   до   рідної   мови,   пробудження   почуття захоплення   її красою,   ліричністю,   милозвучністю,   виразністю,   а   головне, отримання   знань   за   її   допомогою   -   міцний   і   найбільш   надійний   гарант національного  виховання.
Перевірка   навичок   читання,   обчислювальних   навичок,   навичок
списування   молодших   школярів   свідчить   про   поліпшення   результативності  навчання.
Проведено  чотири  засідання і  3 міжзасідання  циклічної комісії  вчителів, де розглядались актуальні питання початкової освіти.
На засіданнях циклічної комісії  вчителів початкових класів заслухано звіт про роботу циклічної комісії   за минулий навчальний рік, заплановано завдання на 2015 - 2016 навчальний рік.
Розглянуто питання про впровадження у навчально-виховний процес Державного стандарту початкової загальної освіти, про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань (лист МОН України 28.01.2014 №1/9-72), про особливості організації навчально-виховного процесу з учнями 4 класу за новими програмами, про підготовку учнів до обласного  етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, про адаптацію учнів 1 класу, про розвиток читацької компетентності учнів початкової школи та особливості шкільної соціалізації учнів, про творчий підхід до формування навичок читання як передумови успішного розвитку мовної особистості, про розвиток розумових та пізнавальних здібностей на уроках через використання різновидів наочності, використання ІКТ, про виховання бережливого ставлення та любові до природи рідного краю,  про затвердження текстів ДПА за 2015 - 2016 навчальний рік.
Циклічною комісією учителів початкових класів проведено засідання, круглі столи , майстер – класи , обмін досвідом  з таких  питань:
·        Майстер-клас: «Коучинг як нова технологія в освіті».
·        Формування в учнів мовленнєвої і комунікативної компетенцій  на уроках  російської мови в початкових класах.
·        Обмін досвідом: «Сучасні підходи та  вимоги  до викладання предмету освітньої галузі «Російська мова».                                     
·        Виступ: «Використання інноваційних технологій на уроках  російської мови  в початкових класах».  
·        Обговорення: «Форми і  методи роботи з обдарованими дітьми».
·        «Здоров`язберігаючі технології як засіб підвищення ефективності навчального процесу в початковій школі».
·        Презентація-доповідь: «Нормативно-правове забезпечення освітньої галузі «Основи здоров’я».
·        Майстер-клас: «Використання тренінгових методик як засіб підвищення ефективності уроків основ здоров’я».
·        Опрацювання науково-методичної проблеми області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадського суспільства».
·        Вплив   нових   педагогічних   технологій   на   процес   соціалізації особистості.
Учителями 1-4 класів складено поради батькам «Про впровадження нового Державного стандарту  початкової загальної освіти».
3) проведено семінари-практикуми для вчителів початкової школи, на яких проведено порівняльний аналіз навчальних програм для 1-4 класів, розглядалися питання щодо особливостей організації навчально-виховної роботи у 1-4 класах за новими навчальними програмами, дотримання методичних рекомендацій у навчанні учнів 2-4 класів.
4) проводились інструктивно-методичні наради для учителів початкових з питань «Особливостей організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів», засідання «круглого столу» з методичних питань.
На засіданнях циклічної комісії   завжди присутньою була заступник директора школи з навчально – виховної  роботи Єщенко В.І. В кінці І семестру вона проаналізувала виконання навчальних програм у початкових класах та перспективні показники досягнень учнів 4 класу  у навчанні за  новим Державним стандартом.
Бібліотекар школи Деревцова Н.С. на кожному засіданні знайомила присутніх із новинками методичної літератури.
Кожне теоретичне питання підтверджувалося практичною роботою, а саме:
 • навчально-творча діяльність школярів на уроках математики, української мови, українського читання; 
 •  обговорення проведених відкритих уроків та позакласних заходів;
 •  система творчо-пошукових вправ з математики, української мови та українського читання;
 •   вивчення методичної літератури з теми;
 •   творчо-пошукові завдання у самостійній роботі учнів;
 • використання інтелектуальних ігор як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;
 •  внесення пропозицій щодо педагогічної ради для реалізації поставлених завдань з проблеми школи «Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації учнів»; «Розвиток професійної компетентності творчого вчителя як умова формування успішної соціалізації учнів ».

Великий інтерес виявляли  вчителі початкових класів до підготовки своїх учнів  в інтелектуальних і творчих конкурсах. Це Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика; міська олімпіада з математики та української мови серед учнів початкової школи ;  Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»,  виставка-конкурс робіт декоративно-ужиткового мистецтва і т. д.
Виховна робота у початковій школі має напрямок  національно-патріотичного виховання дітей:
Проведено класні родинні свята :
·                   Свято української мови «Рідне слово – диво калинове»;
·                   Гра «Подорож океаном рідної мови»;
·                   Мовні ігри «Веселкова моя мова»;
·                   Тренінг: «Краса і велич символів державних»;
·                   Родинне свято : «І доброта, і теплота поєднані у серці мами»;
·                   Класна година «Вшановуємо Т.Г. Шевченка»;
·                   Добрі справи друзів природи: «Чи сподобалась моя їдальня пернатим                      друзям»;
·                   Виховна  година: «Ми всі українці - єдина сім'я», присвячена Дню                           соборності;
·                   Творча  колективна справа: «Весну закликаємо – зиму проводжаємо».
·                    «Матусю, рідненька» свято до дня матері і т. д.
·                   До   дня   народження   Т.Г.Шевченка,   конкурс  на  краще  читання                         віршів.
 Цікаво   пройшов   ранок   у   1-му   класі  «Прощавай,   Букварику»  (Гордієнко А.В. ). Учні   вшанували   дорогого   Букваря.   Адже  Буквар   -   це   маленька   часточка   тих   великих   знань,   які   дає   учням   школа.
На   високому      рівні   проведено   свято «Прощання з початковою школою»  (Акалупіна Т.А.).
Творчий колектив учителів початкових класів перебуває у постійному пошуку. Серед розмаїття  педагогічних освітніх новацій особливої уваги надано наступності та перспективності двох ланок освіти - дошкільної  й початкової.
Робота Школи майбутніх першокласників
З 1 грудня 2015 року Акалупіна Т.А. вчитель початкових класів кожної середи проводила підготовчі заняття для майбутніх першокласників.
Підготовчі курси почалися з психологічного відбору шестиліток психологом  та вчителем початкових класів. Вони відвідали дитсадок  № 5 «Веселі зайчата», що знаходиться на базі  школи та залучили дітей мікрорайону,  які не відвідують дитячий садок. Підготовчі курси проходять за спеціальною програмою адаптації дошколят до навчання у школі «Школа майбутнього першокласника», яку  підготували та розробили вчителі початкових класів на засіданні циклічної комісії.
Програма «Школа  майбутнього  першокласника» призначена для створення максимально комфортних умов, що  дозволяють майбутнім першокласникам успішно розвивати у новому педагогічному середовищі шкільної системи освіти.
Програма включає в себе:
І. Навчальний розділ:
·                   навчання грамоти та розвиток зв’язного мовлення; математику;
·                   підготовки руки до письма;
·                   ознайомлення з навколишнім світом;
·                   художню працю.
ІІ. Психолого – діагностичний розділ:
·                   тестування рівня психічного розвитку.
ІІІ. Розділ співпраці з батьками майбутніх першокласників, батьківський лекторій.
Загальна кількість занять  - 32 години. На тиждень два заняття по 30 хв. На кожному занятті 5 хв. приділяється ознайомленню з навколишнім світом. Перерва між заняттями триває 10 хв ( знайомство з рухливими іграми).
Шкільний психолог та вчитель початкових класів вивчають індивідуальні особливості  дошколят з метою найефективнішого впливу на всебічний розвиток та виховання особистості у процесі навчання.
З метою адаптації першокласників до навчання в школі були проведені заходи для батьків:
- батьківські збори;
- анкетування;
- консультування батьків;
- індивідуальні бесіди;
- педагогічний семінар;
- практикум для батьків;
- складання памяток батькам.
Психологічний супровід процесу адаптації учнів першого класу до навчання здійснює практичний психолог школи. Вона виявляє  проблеми в адаптації дитини до навчання в школі та проводить  необхідну розвиваючу та корекційну роботу, яка сприяє оптимальному розвитку особистості та навчальних можливостей першокласників. Протягом вересня проводиться вивчення рівня готовності першокласників до навчання в школі та спостереження за адаптаційним процесом першокласників. Приймає участь  у батьківських зборах першокласників. Протягом року за допомогою медичної сестри школи проводиться вивчення стану здоров’я дитини.
Наступність і перспективність у навчанні учнів при переході до 5  класу школи
При підготовці  переходу 4 класу до середньої школи створений план роботи із забезпечення наступності навчально – виховного процесу початкової  і середньої школи . Згідно плану проводиться  взаємовідвідування уроків учителями предметниками та учителем 4 класу з метою вивчення навчальних програм та методичних вимог базових дисциплін в 4 та 5 классах.
Щорічно проводиться:
-         Пед.консиліум за темою : « Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми наступності.»;
-         Визначення пізнавальної активності учнів за тестом « Пізнавальна активність учнів»;
-         Психологічне тестування « Рівень шкільної тривожності за О.Власенко»; «Соціометричний статус учнів» ;
-         « Рівні розвитку мислення» ; « Рівень самооцінки»; « Рівень адаптації»;
-         Рекомендації шкільного психолога   класному керівнику, учителям – предметникам , батькам  у  роботі з учнями, котрі мають низький,  високий рівні навчальних умінь та розвитку інтелекту.
Перехід учнів із початкової школи до середньої справедливо вважається  кризовим періодом. Багаторічні спостереження педагогів та шкільних психологів свідчать про те, що цей етап неминуче пов'язаний зі зниженням успішності, хоча б тимчасовим. Учням, які звикли до певних порядків початкової школи, потрібен час, щоб пристосуватися до нового темпу і стилю життя. Часто зовнішні зміни збігаються у часі з початком фізіологічних змін в організмі дітей. Усе це, безперечно, відбивається на успішності.
Впровадження інклюзивного навчання, індивідуальне навчання хворих учнів:
     Головна мета інклюзивної школи - дати всім учням можливість повноцінного соціального життя, активної участі в житті колективу, забезпечуючи взаємодію учасників групи, турботу одне про одного як членів співтовариства.
Завдання інклюзивної освіти полягає в організації навчально-виховного процесу, який би задовольняв освітні потреби всіх дітей; розробці системи надання спеціальних освітніх і фахових послуг для дітей з особливими освітніми потребами; створенні позитивного клімату в шкільному середовищі.
Тому у школі продовжується систематичне обговорення питань стосовно інклюзивного навчання на нарадах, семінарах, батьківських зборах (за темами: «Чи потрібен дитині супровід для навчання в школі?», «Якою є поведінка дитини, яких змін вона потребує для поліпшення процесу навчання?» «Інклюзивна освіта: сутність, поняття, термінологія»).
Проводиться просвітницька та інформаційно-роз’яснювальна робота щодо впровадження інклюзивного навчання серед учнів та батьківської громадськості, оформлено інформаційний куточок.
Результативність впровадження  нового Держстандарту в навчально-виховний процес.
  В  4 класі було проведено державну підсумкову атестацію з української мови (мова і читання) та математики. Тексти підсумкових контрольних робіт визначалися за збірниками підсумкових контрольних робіт для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.
Підсумки ДПА молодших школярів
якісний показник знань
4 клас
     За підсумками навчального року, з метою вдосконалення навчально– виховного процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищення якості освіти, зібрані та проаналізовані інформаційно-статистичні матеріали успішності, якості знань. Зроблено аналіз робіт з ДПА учнів 4 класу.
 Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації
 з математики  проведеної  в 4-му класі
у 2015-2016 н.р.
Всього учнів 4-го класу: 23
Виконували роботу: 23
Високий рівень
Достатній рівень
Середній рівень
Початковий рівень
кількість
%
кількість
%
кількість
%
кількість
%
10
43
8
35
5
22
-
-

Аналіз результатів державної підсумкової атестації
з української мови, проведеної в 4 класі 
    у 2015-2016 н.р. 
Всього учнів 4-го класу: 23
Виконували роботу: 23                                                                                 
Високий рівень
Достатній рівень
Середній рівень
Початковий рівень
Кількість
%
Кількість
%
Кількість
%
Кількість
%
7
30
13
57
3
13
-
-

Аналіз робіт з Державної підсумкової атестації
 з читання у  4-му класі
у 2015-2016 н.р.
Всього учнів 4-го класу: 23
Виконували роботу: 23
Високий рівень
Достатній рівень
Середній рівень
Початковий рівень
Кількість
%
Кількість
%
Кількість
%
Кількість
%
7
31
12
52
4
17
-
-

Учні 4-го класу показали під час ДПА результати, що  співпадають з річним оцінюванням.
З  таблиць  видно, що переважна більшість учнів 4 класу отримала високий і достатній бали за державну підсумкову атестацію з української мови, читання  та математики.
Показники свідчать про якісну та цілеспрямовану роботу класовода Акалупіної Тетяни Андріївни.
Аналіз   роботи   педагогів,   членів   циклічної комісії  ,   дає   підставу  зробити   висновок,   що   завдання,   які   випливають   із   науково-методичної  проблеми,  в  основному  виконано.
Однак існує ряд проблем, що потребують детального аналізу та пошуків шляхів їх вирішення, а саме:
- частина учнів має недостатній рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності;
 - не завжди теоретичні знання учні вміють застосовувати практично;
-  частина учнів виявляє незначний інтерес до читання.
Тому в   2016 - 2017  навчальному році  
циклічна комісія    вчителів   початкових класів   ставить  такі   
з а в д а н н я:
1.  Підвищуючи  науково-методичну  підготовку,  удосконалюючи  педагогічну майстерність,   враховуючи   індивідуальні   здібності   та   нахили   учнів,   тісніше пов’язувати  вивчення  рідної  мови,  математики  та  інших  предметів  з  розвитком  мовленнєвих   і   пізнавальних   умінь   та   формування   національної   самобутності  й духовності  школярів,  виховання  учня  -  творця  відповідно  до  потреб  та  запитів суспільства.
2.   Роботу  циклічної комісії    спрямувати  на  всебічний   розвиток   юної   особистості, вдосконалювати   методичну   культуру   кожного   педагога,   використання   його потенційних  творчих  можливостей,  інноваційної  діяльності.
3.   Систематично   знайомитись   і   впроваджувати   в   практику   сучасні   освітні технології  та  інновації.
4.   Працювати   над   розвитком   в   учнів   самостійного   критичного   та
креативного  мислення,  здійснювати  індивідуальний  підхід  до   юної   особистості, інтерактивного  здобування  знань.
5.  Проводити  систематично  індивідуальну  роботу  з  обдарованими  учнями.  Створити  банк  даних  обдарованих  учнів.
6.  Сприяти  виробленню  в  учнів  правильного  каліграфічного  письма.
7.  Поповнювати  «банк  ідей»  педагогічної  творчості  вчителів.

8. Розкривати  творчі  здібності  учнів  початкових  класів.